Tillsammans för klimatlösningar - från konflikt till samverkan

Världens utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka, trots att detta får katastrofala konsekvenser. Världens unga både kräver och förtjänar en framtid att längta till. Jag som bor i Luleå vill bidra till minskade utsläpp här, där jag lever och verkar. Vi behöver komma från konflikt till samverkan.

Åtgärder för att få ner utsläppen ställs ofta i motsats till ett växande näringsliv. Det faktum att vi behöver minska koldioxidutsläppen tolkas som ett hot mot ekonomin och det hämmar utvecklingen. Mitt förslag är att vända på perspektivet, att jobba tillsammans med näringslivet och gemensamt hitta lösningar framåt.

Luleå kommun har nyligen beslutat om ett antal övergripande hållbarhetsmål till år 2050. Mål 5 lyder “Luleå har ingen påverkan på klimatet”. Mål 8 lyder i sin tur “Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation”.

Hur kan dessa två mål förenas och sporras av varandra istället för att stå i konflikt? Mitt förslag är att Luleå kommun startar ett klimatprotokoll, där Luleå kommun bjuder in lokalt verksamma aktörer från olika samhällssektorer och branscher till att gemensamt anta klimatutmaningen. Klimatprotokollet utgörs av en samverkan mellan företag, offentliga verksamheter, universitetet och föreningar. Deltagarna inspirerar varandra och andra för att nå Luleås klimatmål och bidra till en hållbar värld.

Något som inspirerar mig med detta är att samarbetet inte bara ska syfta till att få ner utsläppen, utan också rör sig om klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling, alltså att se hur det kan komma ekonomisk nytta av förändringarna.

Ett exempel på att arbeta med lokalt klimatprotokoll finns i Uppsala. I Uppsala bjöd kommunen in till samverkan år 2010. Idag beskriver Uppsala kommun att klimatprotokollet har blivit ett effektivt verktyg i arbetet mot Uppsalas långsiktiga klimatmål.

Arbetet, som inspirerats av FN:s klimatkonvention, har sedan starten kontinuerligt minskat de gemensamma utsläppen av växthusgaser. Under senaste treåriga programperioden minskade utsläppen med 10 procent.

Också Luleå kommun har klimatmål, som tyvärr inte ligger i nivå med Sveriges nationella mål, men som ändå är utmanande. Kommunen ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 60% till år 2030 och med 100% till år 2050. I dagens läge innebär det att utsläppen i Luleå ska halveras under de kommande tio åren. Då har man räknat bort utsläppen från SSAB.

Att bjuda in SSAB i en samverkan kring klimatmålen vore däremot oerhört positivt och givande. SSAB är Sveriges enskilt största utsläppare av koldioxid. Dessutom har SSAB ett eget mål om att skapa stål utan kol, med sikte på att eliminera alla koldioxidutsläpp. Jag lockas både av att inkludera Luleås överlägset största utsläppskälla i klimatarbetet och det utbyte jag förväntar mig av en klimatsamverkan med SSAB.

Det står klart att det behövs flera perspektiv, samverkan och en bredd av åtgärder för att få snurr på utvecklingen och skapa den trygga framtid som vi vill ha. Ett klimatprotokoll enligt modellen i Uppsala är ett exempel på detta, och därför föreslår jag i en motion till kommunfullmäktige att kommunen ska utreda om ett sådant kan startas.

Du som har läst ända hit får en kaka. Mejla din adress till malin.svedjeholm@gmail.com så kommer den på posten.