Blir alldeles pirrig av detta.

Så stolt över ett förslag till kommunfullmäktige med tråkig rubrik och underbart innehåll som jag just lämnade in, and I quote:

Motion om inventering av gräsmattor

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland alla levande arter och deras livsmiljöer.

Det finns många olika hot mot den biologiska mångfalden. Bland annat hotas pollinerande insekter på grund av försämrad livsmiljö och att deras habitat delas upp i för små områden.

Förutom sin rätt att finnas för sin egen skull är bin och andra pollinerare helt avgörande för oss människor och vår matförsörjning. Att hjälpa pollinerande insekter är alltså en stor vinst och trygghet för både naturen och för oss själva. Det är också ett sätt att verka för minskad sårbarhet genom att vi kan ha en hållbar lokal matproduktion inom kommunen.

Ett av kommunens övergripande hållbarhetsmål till år 2050 är mål nummer 4, Natur, som innebär att kommunens naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas. Sverige och de allra flesta andra länderna i världen har även enats om att den biologiska mångfalden ska bevaras och att vi ska använda den på ett hållbart sätt.

Danderyd, Växjö och Linköping är exempel på kommuner som arbetar för att stärka den biologiska mångfalden genom att låta gräsmattorna växa.

I Linköping lät kommunen samtliga gräsmattor växa fritt under sommaren 2019. Detta gjordes för att inventera vilka gräsytor som hade en god artrikedom och kunde lämpa sig för att bli ängar. Gör man så finns också möjlighet att notera eventuella invasiva växtarter som finns på kommunens marker. Efter inventeringen i Linköping gjordes en utvärdering där man bedömde naturvärdet men också ytans sociala funktion och tog in synpunkter från kommunens invånare. Från och med 2020 får vissa gräsområden i Linköping skötas som slåtterängar.

Att låta lämpliga gräsmattor växa till äng är bra för oss och naturen men det är också ekonomiskt, då kommunen sparar pengar genom minskat behov av skötsel, efter en eventuell investering i slåtterutrustning. Skötsel av gräsmattor är intensiv, medan en äng endast slås en gång per år. Det finns också en skönhetsaspekt. Luleå blir vackrare med blommande ängar för stora och små att betrakta, leka och ströva i.

Miljöpartiet de gröna i Luleå föreslår:
  • Att Luleå kommun genomför en inventering av gräsytor enligt modellen i Linköping i syfte att stärka den biologiska mångfalden.

För Miljöpartiet de gröna i Luleå

Malin Svedjeholm


Piffade för övrig upp mig rejält inför veckans utelunch med Nicklas.